Odpověď: Nezaplacení nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za služby se považuje za hrubé porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu.
V takovém případě je pronajímatel oprávněn nájem vypovědět, a to i bez přivolení soudu.
Výpověď musí být písemná, musí být doručena nájemci a musí v ní být uveden důvod výpovědi a výpovědní lhůta, která nesmí být kratší než tři měsíce.
Nájemce je oprávněn podat do šedesáti dnů k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi, o této možnosti je pronajímatel povinen nájemce ve výpovědi poučit.