Odpověď: Samozřejmě ano. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, pokud tato škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Této odpovědnosti se zaměstnavatel zprostí pouze tehdy, pokud prokáže, že k úrazu došlo v důsledku opilosti či zneužití jiných návykových látek zaměstnance, anebo tím, že zaměstnanec svým zaviněním porušil předpisy či pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud jde o rozsah náhrady škody, platí, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Zaměstnavatelé jsou ze zákona pojištěni pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.