V počáteční fázi projektu vyznačovali žáci obou škol do připravených mapek nebezpečná místa při cestě do a ze školy a zdůvodnili, jakým způsobem jsou pro ně tato místa riziková. Z těchto výstupů vznikla souhrnná školní mapa obsahující nejčastěji zmiňovaná nebezpečná místa.

Do projektu byli zapojeni i rodiče žáků, a to formou dotazníkového šetření týkající se průzkumu dopravního chování. Ze souhrnné školní mapy a výsledků dotazníkového šetření vytvořil dopravní projektant Ing. V. Budinský dopravní studii s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti žáků v okolí jejich školy.

Konečná podoba dopravní studie byla dne 19. 11. 2015 slavnostně předána žáky škol zástupci Města Litoměřice Ing. V. Brunclíkové, vedoucí odboru územního rozvoje. Žáci 7. třídy zpracovali prezentaci, prostřednictvím které seznámili přítomné s obsahem školního projektu „Bezpečně do školy", a žáci 5. třídy zase pojednali o doprovodné aktivitě ZOOM Děti v pohybu.

Dopravní studii předala paní Ing. V. Brunclíkové žákyně Š. Váchová, vlevo autor studie pan Ing. V. Budinský.

Nakonec se slova ujal pan projektant, který představil dopravní studii s možnými dopravními úpravami, řešící problémová místa v okolí škol. Jedním z vybraných míst se stal samotný dvůr školy Lingua Universal, kde je bezpečnost žáků ohrožována zejména automobilovou dopravou, jejíž intenzita je výrazně zvýšena v ranních a odpoledních hodinách.

Dopravní studie tento problém řeší výstavbou parkovacího pruhu v Sovově ulici před objektem školy, jež by sloužil ke krátkodobému zastavení (tzv. Kiss & Ride) umožňující vyložení a odvedení dítěte do školy.

Mezi další problémová místa řešena ve studii patří příliš dlouhý přechod v Havlíčkově ulici na křižovatce s Revoluční ulicí, přechod v ulici 28. října na křižovatce s Pokratickou ulicí a přechod dělící Mírové náměstí a Lidickou ulici.

Snahou projektu je, aby zastupitelstvo města uvolnilo na navržené dopravní úpravy finanční prostředky ze svého rozpočtu, neboť úspěšnou realizací dojde ke zlepšení dopravní situace a zvýší se bezpečný pohyb chodců, především malých dětí a žáků škol.

Velké poděkování patří Nadaci Partnerství, jež poskytla finanční prostředky ve výši 60 000 Kč použité na tvorbu dopravní studie a dalších dopravních opatření podporující cyklistickou dopravu žáků. Mimo jiné patří poděkování samotným žákům obou škol, kteří se aktivně do projektu „Bezpečně do školy" zapojili a jejich nápady a názory na dopravní problematiku v okolí jejich školy se staly důležitým podkladem pro vypracování studie. Žákům byl dán prostor vyjadřovat se k záležitostem, jež se jich přímo dotýkají, a možnost spolupodílet se na jejich řešení.

Samozřejmě i všem ostatním přítomným, především Ing. V. Brunclíkové, Ing. V. Budinskému, Radku Patrnému z Nadace Partnerství a rodičům děkujeme za účast a zájem spolupracovat na tomto projektu.

Martina Suchánková