V Českých Kopistech u Terezína se již několik let konají mezinárodní dobrovolnické projekty neboli workcampy. Práce budou zahrnovat převážně jednoduché zemědělské činnosti, jako je pletí, okopávání, sklizeň a příprava zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávání do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství (KPZ).

Účastníci z celé Evropy sem přijíždějí, aby se seznámili s ekologickým zemědělstvím, procvičili angličtinu a navázali kontakty s ostatními dobrovolníky. Pro mnohé z nich je to první výjezd z domovské země bez rodičů.

V rámci vzdělávacích aktivit se mohou naučit péct chléb nebo se více dozvědět o životě v komunitě Camphillu. Mohou se také vypravit do okolí, poznávat krásy regionu či navštívit památník v Terezíně. Dobrovolníci mohou využít možnosti koupání v nedaleké řece či strávit čas se zvířaty, která se na farmě chovají.

Svobodný statek na soutoku je nezisková organizace spadající pod komunitní hnutí Camphill. Toto společenství poskytuje prostor pro lidi s i bez speciálních potřeb, kteří zde společně žijí a pracují. Hnutí, působící již od roku 2012, podporuje význam biodynamického zemědělství a úlohu zemědělců v dnešním světě. Farmu a krajinu považuje za jeden živý organismus, o který je třeba se odpovědně starat. Svobodný statek prodává zeleninu, kterou produkuje, ale zisk není jejich hlavním cílem. Snaží se rozvíjet spolupráci s ostatními zemědělci a vytvářet přímé vztahy s jednotlivými spotřebiteli pomocí konceptu komunitního zemědělství.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 26 workcampů po celém území ČR. Zastoupeny jsou projekty na obnovu kulturně-historických památek, ekologii, pomoc místním komunitám a práci se znevýhodněnými lidmi a seniory. Do Česka takto každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

Financování INEXu je vícezdrojové a závislé i na příspěvcích od individuálních dárců a firem.

Dita Šváchová
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit