Poprvé v historii může ústecká přírodovědecká fakulta doplnit širokou nabídku navazujících studijních programů o programy v dynamicky se rozvíjející oblasti informačních technologií. Studijní program Informatika pro vzdělávání a na něj navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro střední školy získaly totiž dva prakticky orientované „nováčky“, bakalářský a na něj navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika.

„S výukou aplikované informatiky má naše fakulta již dlouholeté zkušenosti, nový studijní program však přináší několik zásadních inovací. Našim cílem je připravovat kvalitní odborníky v oblasti informačních technologií se širokým uplatněním v praxi, proto jsme zvolili profesní zaměření studijního programu,“ říká Jiří Škvor, vedoucí katedry informatiky PřF UJEP.

To kromě zařazení až tříměsíční odborné praxe přináší také větší zapojení studentů do projektové činnosti a významné propojení s odborníky nejen z IT firem ve výuce a při vedení studentů.

„Praktická příprava vyžaduje i moderně vybavené laboratoře, například pro výuku elektroniky či počítačových sítí, a také dostatečně výkonnou výpočetní a síťovou infrastrukturu. To vše splňuje vybavení nového Centra přírodovědných a technických oborů, do něhož se PřF přestěhovala minulý rok,“ doplňuje dr. Škvor.

Do nově akreditovaného bakalářského a na něj navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika, uskutečňovaného jak v prezenční, tak kombinované formě studia, je možné se přihlásit v rámci 2. kola přijímacího řízení na PřF UJEP. Termín pro podání přihlášek je do 2. září 2021.

V bakalářském studiu Aplikované informatiky získají studenti znalosti a praktické zkušenosti v řadě oblastí moderních informačních technologií. Přitom si spoluvytvářejí studijní plán volbou dvou až tří bloků povinně volitelných předmětů, který jim umožní se odborně profilovat. V nabídce bloků jsou databázové systémy a zpracování dat, elektronika a automatizace, informační a počítačová bezpečnost, operační systémy a virtualizace, počítačové sítě a protokoly, podniková informatika a chybět nemůže blok programování a softwarového inženýrství. Absolventi tak mohou nalézt uplatnění v mnoha různých IT profesích, jako jsou například programátor/vývojář, poskytovatel IoT řešení, správce/návrhář IT infrastruktury či datových úložišť, poskytovatel/konzultant existujících datových řešeních či návrhář a implementátor hardwarových řešení.

Navazující magisterské studium Aplikované informatiky je zaměřeno na přípravu datových inženýrů, tj. specialistů v oblasti analýzy dat a souvisejících technologií pro jejich získávání, zpracování, ukládání či vizualizaci. Budoucí datoví inženýři získají dostatečný teoretický základ i praktické dovednosti v tak klíčových oblastech, jako jsou technologie umělé inteligence, soft computing, big data a high-performance computing, počítačové simulace, explorační analýza dat, zpracování signálu a obrazových dat apod., a mohou tak svou kariéru rozvíjet ve všech firmách a organizacích, které využívají data ve svých rozhodovacích či výrobních procesech (optimalizace procesů, diagnostika, predikce, automatizace atp.).

Ve druhém kole přijímacího řízení lze také podávat přihlášku do dvouoborových studijních programů zaměřených na přípravu učitelů informatiky pro druhý stupeň ZŠ a střední školy (tentokrát s termínem pro podání přihlášek jen do 26. srpna 2021). V souvislosti se stále rostoucím významem výuky informatiky jsou v nabídce zahrnuty také příslušné sdružené informatické studijní programy Informatika pro vzdělávání (Bc.) a Učitelství informatiky pro střední školy (Mgr.). Ty lze kombinovat nejen s propojenými studijními programy PřF UJEP (zaměřenými na matematiku, fyziku, chemie, geografie, biologie), ale také ostatních fakult (anglický jazyk, tělesná výchova aj.).

„Kvalifikovaných učitelů informatiky je nejen v Ústeckém kraji značný nedostatek,  takže absolventi nebudou mít problém uplatnit svou aprobaci. Navíc mohou významně přispět k rozvoji a zkvalitnění výuky informatiky na základních a středních školách,“ uzavírá děkan Michal Varady.

Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách PřF UJEP nebo na univerzitaseveru.cz.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP