Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. V roce 2022 bude průměrná měsíční mzda činit 38 911 Kč, tzn. že od 1. 1. 2022 se minimální záloha OSVČ zvýší na 2 627 Kč. Navýšit odváděnou částku si musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 393 Kč, případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 627 Kč. Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

OSVČ, za něž zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.), nemají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zálohy jako OSVČ však platit musí, a to ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů.

Měsíční zálohy neplatí OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Tzv. „OSVČ vedlejší“ odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Platby za státní pojištěnce

Od 1. 1. 2022 dojde také k navýšení platby za státní pojištěnce. Vyměřovací základ za státního pojištěnce bude v roce 2022 činit 14 570 korun a z toho vypočítané pojistné bude 1 967 Kč. Toto navýšení bylo stanoveno na základě Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., ze dne 21. června 2021.

Pojistné OBZP a zaměstnanců
V závislosti na zvyšování minimální mzdy se vždy zvyšuje také pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Minimální pojistné u nich činí částku vypočtenou jako 13,5 % aktuální minimální mzdy.

 Pojistné OBZP se v roce 2022 v důsledku navýšení minimální mzdy zvyšuje na 2 187 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

 Minimální výše vyměřovacího základu pro výpočet pojistného zaměstnanců se od 1. 1. 2022 mění na částku 16 200 Kč, tzn., že zaměstnavatelé za zaměstnance budou odvádět na zálohách na zdravotní pojištění 2 187 Kč od lednového výpočtu pojistného. Pojistné se odvádí od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce za všechny zaměstnance, na které se vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

 Viktorie Plívová